પશુપાલન: અમરેલી જિલ્લાની સૌથી મોંઘી ગાય, જે મહિને આપે છે લાખો નું દૂધ

Most expensive cow of Amreli district

અમરેલી: અમરેલી જીલ્લાની અંદર એવા કેટલાય પ્રગતિશીલ ખેડૂતો છે જેઓ ખેતીમાં વિવિધ નવીન તકનીકોનો અમલ કરીને સફળ થયા છે પશુપાલનને …

Read more