મહાગંગા પક્ષી અભયારણ્ય | Gaga Wildlife Sanctuary | ગ્રેટ ઈન્ડિયન બસ્ટાર્ડ (GIB)

ગુજરાતનાં દેવભૂમી દ્વારકા જિલ્લાના કલ્યાણપુર તાલુકામાં આવેલું ગાગા અભયારણ્ય અથવા મહાગંગા પક્ષી અભયારણ્ય છે. ગાગા એ વન્યજીવ અભયારણ્ય છે. ગાગા …

Read more